Aansprakelijkheid

PHB De Combi betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te via ons contactformulier, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link) wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde, die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites. PHB De Combi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site.

E-mailberichten

Op alle door PHB De Combi verzonden e-mails is onderstaande disclaimer van toepassing: De informatie verzonden via e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde zonder toestemming van de afzender of
geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is onrechtmatig. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Verzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Iedere aansprakelijkheid in verband hiermee wordt dan ook afgewezen.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van PHB De Combi is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. PHB De Combi acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan PHB De Combi gelinkte site.

 • PHB De Combi is volgens
  ISO normen en VCA** gecertificeerd.
 • Certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Certificaat Milieumanagementsysteem
 • Certificaat Veiligheidsmanagementsysteem
 • Certificaat Veiligheidsladder
 • Certificaat Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • FSC-keurmerk
 • Wij leiden vakmensen op. Erkend leerbedrijf
 • InstallQ Elektronische Installateur